Archive for 11 月, 2019

  • 在〈2019-2020 六年級升中資訊〉中留言功能已關閉Copyright ©2020     梨木樹天主教小學    [網站地圖]
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍   (地圖)     電話:24263333     傳真: 24226654     電郵: [email protected]